Thumbnail

Tin Tức

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường nhiều biến động, việc cân bằng giữa lợi ích doanh nghiệp và trách nhiệm với người tiêu dùng, với xã hội luôn là bài toán nhức óc cho những nhà lãnh đạo.

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail